ŠKOLNÉ

 

  • školné musí být uhrazeno vždy na účet nejpozději k 15. dni v měsíci
  • školné činí 500,-Kč/měsíc (platí se 11 měsíců za rok)
  • číslo účtu k úhradě školného  15538831­­/0100, variabilní symbol rodné číslo dítěte před lomítkem (šestimístné), do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte
  • předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí