EKOŠKOLA

  

 

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí

Umožňuje  dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život

Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí

Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity

 

 METODIKA 7 KROKŮ

1. krok - EKOTÝM

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy).

Společně vede program Ekoškola a naplňujete podstatu 7 kroků ve škole.


2. krok - ANALÝZA

Analýza poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školky ve vybraných Tématech a na co se zaměřit v Plánu činností.  


3. krok - PLÁN ČINNOSTI

Při tvorbě Plánu činností se vychází z toho, co se zjistilo v Analýze, tedy ze slabých a silných stránek. Hledá se řešení, stanovují se  cíle a plánují se úkoly a aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy. 


4. krok - SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností se zjišťuje, jak se daří v naplňování jednotlivých cílů a úkolů.  Postupně se děti vedou  k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů. 


5. krok - ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.


6. krok - INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Krok  Informování a spolupráce slouží  k tomu, aby všichni věděli, co se  v Ekoškole děje.  Nabízí se všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovatele. Díky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.


7. krok - EKOKODEX

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých Témat.  Zároveň  slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex se tvoří společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku. K Ekokodexu je dobré se po čase vracet a Ekokodex aktualizovat.

4 TÉMATA

  • ODPADY

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy.  Pátrají z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě vyrobeny. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Hledají možnosti, jak se do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí, nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Navrhují výzdobu školky (kde je nejlepší místo pro nástěnku, či obrázky) či úpravy zahrady.

  • JÍDLO

V tématu Jídlo se děti seznamují, s tím co vše je zodpovědná spotřeba jídla, do které patří i zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou sezónní potraviny a potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, spolupodílejí se na zakládání záhoků a učí se pěstovat bylinky, zeleninu či ovoce. Zjišťují, jak lze vypěstované "dobroty" využít v kuchyni.

  • PROSTŘEDÍ ŠKOLY

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy.  Pátrají z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě vyrobeny. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Hledají možnosti, jak se do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí, nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Navrhují výzdobu školky (kde je nejlepší místo pro nástěnku, či obrázky) či úpravy zahrady.

  • VODA

V tématu Voda děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku, v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Zamýšlejí se nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Seznamují se s principy šetrného úklidu. Děti ve škole zjišťují, jak velkou mají spotřebu vody, jakou vodu pijí (kohoutkovou nebo balenou) a jaké čistící prostředky se ve škole používají. Navrhují, jak vodou ve škole šetřit.