Naše mateřská škola Klíček vznikla v roce1965  jako zařízení pro předškolní výchovu. 

V roce 2013 došlo ke sloučení  MŠ se ZŠ Struhlovsko, příspěvkovou organizací, ke které doposud příslušela i jedna třída mateřské školy Slunečnice.V červnu 2014 započaly rozsáhlé stavební úpravy budovy mateřské školy. O rok později prošly radikální rekonstrukcí i obě zahrady MŠ a ZŠ, které se díky vytvoření přírodních prvků proměnily v zahrady přírodního rázu, které jsou v hranickém regionu ojedinělé.

  •   Jsme vzdělávací zařízení pro děti od 3 do 7 let věku.
  •   Provoz školky je od 6:00 hod. do 16:00 hod.
  •   Stravování dětí je zajištěno 3x denně ze školní kuchyně, samozřejmostí je i celodenní pitný režim. 

Našim cílem je všestranný rozvoj dětí. V činnostech propojujeme jednotlivé oblasti, důraz klademe na činnostní a prožitkové vzdělávání. Nabízíme vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Kapacita mateřské školy je celkem pro 106 dětí.

V mateřské škole pracuje 8 pedagogických pracovnic. Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci, v oblasti EVVO se průběžně vzdělávají na nejrůznějších seminářích pořádaných Scholla Servis v Přerově, agenturou AVDO v Olomouci, NIDV v Olomouci, ALCEDO ve Vsetíně, Sluňákov a samostudiem odborné literatury a časopisů,  dalších školeních v rámci DVPP

Třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem pro uložení hraček a pomůcek, své zastoupení mají také didaktické a montessori pomůcky i výpočetní technika /tablety, interaktivní tabule, interaktivní televize, Magic box/. Ve třídách vznikají koutky živé přírody, kde se děti učí starat o zvířátka a rostliny, znát jejich potřeby. Jelikož nám osud naší Země není lhostejný, v dětech budujeme povědomí o zákonitostech přírody od raného mládí. Formou her vedeme děti k ekologickému smýšlení - šetříme energií, neplýtváme vodou, třídíme jednotlivý odpad ve třídách.  Postupně rozšiřujeme sběr různých druhů odpadu - papíru, použitých rostlinných olejů, baterií. Na chodbách jsou rozmístěné panely, kde vkládáme nápady, fotografie ze setkání Ekotýmu, aktivity, obrázky dětí, tipy na různé akce.

Přírodní zahrady jsou jako stvořené pro dětské hry, dávají možnost pohybu a bezprostřednmu prožívání změn v přírodě. Děti se seznamují s materiály, jako je hlína, kámen, voda, rostliny. Také využíváme přírodní učebnu, která se nachází v areálu školy, kde se nachází jezírko, v němž se objevují rozličné druhy ptáků, plazů, obojživelníků nebo bezobratlých živočichů. Jezírko je často vyhledáváno i dětmi a stává se dějištěm jejich her a pozorování.

Mateřská škola je registrována v síti Mrkvička, zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. V průběhu roku jsou organizovány v sezónních blocích kurzy plavání a lyžování. Pro rodiče a děti jsou pravidelně pořádány akce s environmentální tématikou.

Pracovníci mateřské školy úzce spolupracují s pedagogickými zaměstnanci školy, zvláště s vyučujícími prvního stupně. Děti využívají celý areál školy /vnitřní i venkovní/ i odborné učebny. Seznamují se s interaktivní výukou, navštěvují přírodovědný koutek učebny přírodopisu, tělocvičnu. Účastní se projektových dnů školy.

Spolupracujeme se Střední lesnickou školou, Střední zdravotnickou školou, Střední pedagogickou školou, Vojenskými lesy a statky ČR, Galerií  M+M, Sluňákovem, Domem dětí a mládeže Hranice, Základní uměleckou školou, atd.

Pravidelně absolvujeme výlety a exkurze, účastníme se různých akcí /„Ukliďme Česko“, „Jaro v lesích Libavá“, „Život včely v úle“, „Den bez aut“, atd. / a také se zapojujeme se do projektů a výzev / „Velké ucho“, „Vaříme spolu“ /. Pro starší děti máme připravenou pobytovou akci „Škola v přírodě“ na Horní Bečvě. V Městském informačním centru a Galerii M+M pravidelně vystavujeme práce našich dětí s environmentální tématikou.

Je pro nás velice důležitá spolupráce s rodinou – rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů dle zájmu, ale i podílet se při přípravě různých akcí pro děti.