VÝLET DO ZD PARTUTOVICE JE KVŮLI NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ VE STŘEDU 30.9.ZRUŠEN!!!

O NÁHRADNÍM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT!!!!!

POKYNY K ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 – vstupní informace.

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému epidemiologickému stavu bychom Vás rádi informovali o organizaci školního roku 2020/2021. Tyto informace jsou určeny všem zaměstnancům, dětem a jejich zákonným zástupcům a osobám pohybujícím se v budově mateřské školy a vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Průběžně budeme sledovat vývoj epidemiologické situace a případně zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy.

 

 • Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. září v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Mateřská škola bude zvýšenou měrou dbát na zajištění a dodržování základních hygienických pravidel a preventivních opatření v souladu s doporučeními MŠMT (dezinfekce rukou, větrání prostor, častější úklid, minimalizace koncentrace vyššího počtu osob a další). Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 
 • Nošení roušek není v současné chvíli pro děti a zaměstnance školy povinné, ale je možné. Přesto je nezbytné mít v přihrádce v šatně připravené dvě roušky v igelitovém sáčku pro případ náhlé změny hygienických pravidel či podmínek v mateřské škole. Děti mají možnost dle vlastní úvahy roušku použít, ať už z ohleduplnosti, nebo pro vlastní ochranu. Povinností dítěte je použít roušku podle pokynů učitelky v případě aktuálního ohrožení třídy.
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy mateřské školy bude částečně omezen. Prosíme tedy rodiče, aby se nezdržovali v prostorách mateřské školy ani zahrady MŠ, nevstupovali do tříd v mateřské škole.
 • Mateřská škola omezí pořádání akcí, při kterých se v budově školy shromáždí větší počet osob.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.
 • Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19, proto bude věnována větší pozornost příznakům infekčního onemocnění. Mateřská škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, a tak v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným 17. 8. 2020 MŠMT nebudou děti s příznaky infekčního onemocnění vpuštěni do budovy, případně budou izolováni od ostatních přítomných v mateřské škole a zákonný zástupce bude vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře).
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily). 
 • Byla určena izolační místnost – šatna pro personál.
 • Mateřská škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. Jejich konání budeme řešit aktuálně vzhledem k epidemiologické situaci.
 • Důležitým preventivním faktorem je osobní hygiena dítěte – především mytí  a dezinfekce rukou. Po příchodu do budovy mateřské školy si každý důkladně vydezinfikuje ruce či umyje teplou vodou a mýdlem z dávkovače. Ve třídách, na chodbách, na toaletách, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, tekuté mýdlo v dávkovači a jednorázové ručníky.
 • Větrání tříd a společných prostor, jako důležitý prostředek prevence, se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • V případě onemocnění dítěte kontaktujte kmenovou třídu.
  • I.třída – 581 650 181
  • II.třída – 581 650 182
  • III.třída – 581 650 183
  • IV.třída – 581 650 165
 • V případě onemocnění dítěte COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a dále o následných krocích v provozu školy stanovených KHS.

                                                           

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy mateřské školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost je nutno oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
 3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k použití (poskytnutí) roušky a umístění do místnosti izolace a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí z mateřské školy;

 

Zákonný zástupce musí v takovém případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

V izolaci (šatna personálu) pobývá dítě až do odchodu ze školy. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

 

 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře)

 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci KHS a projedná s ní následné kroky. O případné úpravě způsobu vzdělávání pak informuje zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených dětí (týká se předškolních dětí, u kterých je předškolní vzdělávání povinné) přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

            INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

         I.třída – 7.9. od 16:00 hodin

            II.třída – 7.9. od 16:00 hodin

            III.třída – 3.9. od 16:00 hodin

            IV.třída – 3.9. od 15:00 hodin

S přáním pevného zdraví pedagogové mateřské školy

 


 

Novinky

JSME NA FACEBOOKU

07.12.2015 16:34
Vážení rodiče, již nyní nás můžete sledovat i na...

PLAVECKÝ KURZ

01.12.2015 16:15
Od 7.1.2016 bude probíhat "Plavecký kurz" pro děti od 4-7 let. Cena 900,- Kč / 10 lekcí +...

VÁNOČNÍ NADÍLKA

01.12.2015 16:14
V pondělí 21.12.2015 budeme mít v dopoledních hodinách ve školce "VÁNOČNÍ NADÍLKU".

DIVADLO VE ŠKOLCE

01.12.2015 16:11
V pondělí 7.12.2015 k nám do školky přijede divadlo s pohádkou "HANÁCKÉ BETLÉMEK". Vstupné 40 Kč...

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

30.11.2015 08:45
V pátek dne 4.12.2015 nás v dopoledních hodinách ve školce navštíví Mikuláš s čertem a andělem.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA, BESÍDKA

25.11.2015 19:58
Srdečně zveme rodiče na "Vánoční dílničku", která se uskuteční od 15:00 hodin v úterý 8.12.2015 v...

2.PLAVBA(SETKÁNÍ) S PŘEDŠKOLÁKY

22.11.2015 14:15
Již podruhé se mohou předškoláčci seznámit s prostředím a učiteli na ZŠ a MŠ Struhlovsko. Hravá...

UPOZORNĚNÍ PRO PLAVÁČKY

16.11.2015 17:40
Dne 26.11.2015 zveme rodiče na závěrečnou hodinu plavání od 9 hodin.

DIVADLO V MŠ

08.11.2015 15:11
Dne 11.11.2015 k nám do školky přijede divadlo s pohádkou "Kykyryký". Částka 35,- Kč bude hrazena z...

PROVOZ MŠ O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH

27.10.2015 16:33
Ve dnech 29.10. - 30.10. bude provoz pro nahlášené děti probíhat ve třídě "Slunečnice" v budově ZŠ...

PRÁZDNINY 2020

/album/prazdniny-2020/scan10001-jpg1/

PROJEKT "SPOLU A LÉPE"

/album/projekt-spolu-a-lepe/scan1-jpg/

MRKVIČKA

/album/mrkvicka/scan10004-jpg1/

EKOŠKOLA

/album/ekoskola/stazeny-soubor-png/

PRIMA VIZUS

/album/prima-vizus/plakat-a4-web-jpg1/

FOND SIDUS

/album/fond-sidus/img-jpg2/