ZÁPIS DO MŠ

14.04.2020 10:42

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vážení rodiče.

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis se uskuteční v termínu od 4. května 2020 do 16. května 2020.

K zápisu budete potřebovat:

1.) „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“,

2.) „Čestné prohlášení k očkování,

3.) prostou kopii očkovacího průkazu,

4,) prostou kopii rodného listu dítěte,

5.) občanského průkazu zákonného zástupce.

Vše výše je možné doručit následujícími způsoby seřazenými dle priority v závislosti na možnostech Vás, zákonných zástupců:

1.) datovou schránkou zákonného zástupce (ID schránky: nevmmq6),

2.) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze respektovat jen prostý email!) na adresu stru(zavináč)stru.hranet.cz,

3.) poštou,

4.) osobním podáním, doručením do školy (nejlépe do uzamčené poštovní schránky, tzn. bez přímého kontaktu se zaměstnanci školy).

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V žádosti nedokládá razítko a podpis lékaře. Pro doložení očkovací povinnosti zákonný zástupce:

1.) prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz příloha k žádosti),
2.) doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít (viz očkovací průkaz).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte, prosím, paní zástupkyni Mgr. Marii Hajdovou na telefoním čísle 770 138 425, případně e-mailu marie.hajdova(zavináč)stru.hranet.cz.

Závěrem ještě prosíme, abyste na Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání napsali telefonní kontakt  i e-mailovou adresu pro sdělení evidenčního čísla či jinou budoucí nezbytnou komunikaci. Děkujeme. A až to vše přejde, tak se na Vás už moc těšíme. Buďte zdrávi.

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení k očkování 

Zpět