Náš třídní projekt "Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB OD SLŮVKA KE SPRÁVNÉ ŘEČI"

CÍL: Projekt je zaměřen na prevenci logopedických vad, dětí věku 5-7 let. Děti za pomoci nakoupených didaktických pomůcek rozvíjí slovní zásobu, řečový projev a jeho porozumění, posilují jemnou motoriku, grafomotoriku i oromotoriku, které jsou úzce propojeny s rozvojem komunikačních dovedností. Hlavním záměrem je tedy prostředníctvím pohádek pomoci a podpořit děti ve správné, rozvoji řeči.

Každý měsíc je tématicky zaměřen k jedné pohádce.Děti se seznamují s dramatizací pohádek, poslechem textu a jeho porozumění, verši a říkankami, kterými posilují výslovnost a paměť, vypracovávají pracovní listy, pracují s interaktivní tabulí, učí se dějové posloupnosti pomocí didaktických her apod.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

Četba pohádky, otázky k textu, popis tří hlavních hrdinů, hledání protikladů            dlouhý- krátký, široký – úzký, bystrozraký- slepý, …..

- procvičování homonym s obrázky, rozstříhání dvojic, promíchání, skládání správných dvojic, kontrola s kamarádem a p. učitelkou a nalepení na pruh papíru

- TV -  Na tři kamarády D, Š, B  - 1, – D výskoky do výšky

                                                         2, - Š unést co nejvíce míčů z bodu A do bodu B

                                                          3, - B Kimova hra

Cvičení v tělocvičně s velkými relaxačními míči

- Procvičování zrakového vnímání 2 obrázky Tří hrdinů – hledání rozdílů

EV – Jak se jmenuje strom na kterém roste žalud?+ procvičování znalostí o dalších názvech stromů a jejich plodů + využití pro zvěř a člověka

Práce s obrázkem – co do pohádky nepatří, najdi a pojmenuj věci, vyhledej věci, co začínají na hlásku D jako Dlouhý, druhá skupina vymýšlí jména a věci začínající na hlásku D

RP – Bystrozraký viděl daleko, my máme různé pomůcky, které nám umožní vidět daleké z blízka – dalekohled, brýle, lupa, mikroskop – pozorování lupami napučené jehnědy        

O TŘECH MEDVĚDECH

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

 - Četba pohádky O dvanácti měsíčkách + otázky k textu, vysvětlení významu zastaralých slov (oděná spoře, kyj. Kolkolem…)

- Před spaním četba dvou verzí veršovaných pohádek O dvanácti měsíčkách

- Skládání obrázků pohádky podle dějové posloupnosti

- HV nácvik písně Měsíce, píseň s pohybem Jaro, léto, podzim, zima

- JV veršovaná báseň Měsíce s pohybem

- JV určování první, šikovní i poslední hlásky v názvech měsíců, pokus o nácvik zapamatování, jak jdou měsíce v řadě po sobě

- RP Charakteristika ročních období s obrázky, rozdělení dětí do 4 skupin J, L, P, Z,  vylosování ročního období, vycházení z domečků po jednotlivcích a vybírání obrázků ke svému ročnímu období

- Rozdělení dětí do čtyř skupin na J, L,P, Z a hledání nesmyslů v obrázcích

- Ph „ Na roční období“ – běh, na zvolání ročního období, děti běží do rohu, kde je jmenované roční období označené obrázkem

- Grafomotorika: opis velkými tiskacími písmeny názvu měsíce, kdy se dítě narodilo např. LEDEN…

O POPELCE

V měsíci prosinci jsme se věnovali pohádce  "O Popelce", přečetli jsme si různé verze této pohádky. Na interaktivní tabuli jsme seřazovali děj pohádky a vyprávěli dle obrázků. Na obrázcích  jsme hledali slova, která začínají na hlásku P, také počítali Popelčiny střevíčky a orientovali se vpravo a vlevo.

Děti si mohly porovnat velikosti různých druhů luštěnin a pak si zahrát na holoubky a třídit hrách, čočku a fazole.Všem to velmi dobře šlo a díky tomu si mohly  procvičit jemnou motoriku.

 

O POPELCE

/album/o-popelce/img-9734-jpg/ /album/o-popelce/img-9736-jpg/ /album/o-popelce/img-9738-jpg/ /album/o-popelce/img-9739-jpg/ /album/o-popelce/img-9740-jpg/ /album/o-popelce/img-9790-jpg/ /album/o-popelce/img-9791-jpg/ /album/o-popelce/img-9792-jpg/ /album/o-popelce/img-9796-jpg/ /album/o-popelce/img-9797-jpg/

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

 

V měsíci listopadu jsme se v rámci logopedického projektu věnovali pohádce O perníkové chaloupce.

LV – Zhlédnutí pohádky na IT. Vyprávění pohádky podle obrázků, samostatné seřazování obrázků podle dějové posloupnosti. Rozhovor o různých verzích pohádky např. s dědkem, co děti pronásledoval…. Vysvětlení kdo je macecha, jak se jmenuje nevlastní otec?

JV – Gymnastika mluvidel motivovaná pohádkou, vzpomínání, co všechno bylo v perníkové chaloupce z perníku? – jmenování věcí a určování první hlásky ve slově, nácvik básně O Jeníčkovi a Mařence, vyhledávání rýmujících se slov v básni, rytmizace básně

TV- Překonávání překážek při chůzi v lese, PH – Na Jeníčka a Mařenku

MP – Pracovní list – labyrint k chaloupce, dokreslování obrazců do perníčků z GT podle předlohy, kolik hrálo v pohádce postav?, kolik tam bylo mužských a ženských rolí?

EV – Jaká zvířátka mohly děti v lese potkat, které stromy rostou v lese, jaké mají plody – přiřazování strom a plod. Proč je v lese mech, seděl jsi někdy v lese na mechu? Jaké to bylo, co nám to svým tvarem připomíná?

Dramatizace – rozvoj slovní zásoby, odstraňování ostychu před kamarády,

obléknutí do kostýmů, hra pohádky s vypravěčem učitelkou, střídání rolí i vypravěče s dopomocí učitelky.

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

/album/o-pernikove-chaloupce1/img-9333-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9335-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9347-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9348-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9403-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9406-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9407-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9410-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9415-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce1/img-9421-jpg/

O VELIKÉ ŘEPĚ

V měsíci říjnu se děti měly možnost seznámit s pohádkou "O veliké řepě"

Všechny děti si měly možnost vyzkoušet některou z postav této pohádky, kdy před svými kamarády-diváky, si pohádku zahrály.Pozorovali jsme tři druhy řep a vysvětlovali k čemu která slouží.Když jsme rozkrávali oranžovou řepu (krmnou), tak nás překvalila její barva uvnitř. Díky této pohádce jsme měli možnost si procvičit pojmy před, za,... poskládali si postavičky z pohádky do řady za sebou a procvičili si předčtenářské dovednosti a nazávěr vypracovali pracovní list s "Popletenou pohádkou", kterou jsme napravili.

O VELIKÉ ŘEPĚ

/album/o-velike-repe/img-9027-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9028-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9029-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9033-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9034-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9035-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9037-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9039-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9040-jpg/ /album/o-velike-repe/img-9043-jpg/

PRINCEZNIČKA NA BÁLE

Práce s říkadlem „Princeznička na bále“

Úvod - motivace rozhovorem na téma podzimní sklizně „Dožínková, dočesaná…využití obrázkové přílohy z časopisu Pastelky 9/2017.

Rozhovor - jaké ovoce a zeleninu sklízíme na podzim? Určování hlásky na počátku slov ovoce a zeleniny.

Jak se říká bramborám v různých krajích – erteple, bandury, pozemská jablíčka…

Jak brambory sklízíme na zahradě, jak na poli. Jak se uskladňují na zimu, co bramborám škodí?(světlo – zezelenají).

Jaké pokrmy z brambor vaříme? Jaké máš nejraději?

Vaření bramborové polévky v Rh – umývání brambor, krájení na kostičky – (děti byly poučeny o bezpečnosti při práci s noži), jezení polévky na oběd.

Recitace básně učitelkou, rozhovor o básničce – ověření, jak děti básničce porozuměly.

Rytmizace básně po částech s jednotlivými skupinami dětí, nácvik básně.

Tancujeme na bále s princezničkou – nácvik tanečku mazurka při písni „Měla babka čtyři jabka.“

Dramatizace básně – král, Honza, princezna – střídání rolí.

Navlékání korálků pro princeznu v OČ .

Grafomotorika – kresba oválů - bramborů do pytle + dokončení struktury pytle – vodorovné a svislé čáry „brambory v pytli“

PV – dívky- výroba hlavičky princezny s korunkou (- stříhání vlasů princezně, tvoření účesu, vystřižení obličeje, dokreslení detailů v obličeji), chlapci – vytrhávání předkreslených brambor z hnědého papíru, lepení vedle sebe do „pytle“ – dbát na dodržování čistoty při práci s lepidlem.

Pobyt venku – Přemístění se k našemu miniaturnímu políčku, vzpomenutí na postup, jak jsme na jaře sázeli brambory. Sklizeň brambor na políčku se zpěvem písně Jedna, dvě, tři, cos to Honzo cos to sněd… Uskladnění brambor do sklepa.

Za příznivého počasí pečení brambor v popelu.

KK – Co se ti nejvíce líbilo při práci s říkadlem „ Princeznička na bále?“

PRINCEZNIČKA NA BÁLE

/album/princeznicka-na-bale/img-8913-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8915-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8916-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8918-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8919-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8920-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8921-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8923-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8905-jpg/ /album/princeznicka-na-bale/img-8907-jpg/